LED indikátor pre stereo zosilňovač

Ďalší diel k zosilňovaču s TDA2030 pre tých, ktorí chcú mať aj optickú informáciu o výstupnom výkone svojho audio diela. Samozrejme indikátor vybudenia môže byť pripojený na výstup aj iného zosilňovača, potrebné bude iba upraviť vstupný pomer napäťového deliča tvoreného rezistormi R3 a R4 (R7, R8). Hlavnou súčiastkou zariadenia je integrovaný obvod LM3915, ktorý podľa vstupného signálu zapína jednotlivé LED. Charakteristika merania signálu má logaritmický priebeh s odstupmi 3dB a celkový rozsah 30dB.
Prúd pretekajúci cez jednotlivé diódy je regulovaný a nastaviteľný. Schéma zapojenia vychádza z katalógového zapojenie výrobcu. Rezistory R1 a R2 (R5, R6) určujú vnútorné referenčné napätie a prúd pre LED.

Uref = 1,25.(1 + R2 / R1) + R2 . 80.10-6 [V]

v našom prípade je to 10,44 V

ILED = 12,5 / R1 + Uref / 2200 [A]

prúd cez LED je 15mA

Rozsvecovanie LED môže byť nastavené v dvoch režimoch. Stĺpcový režim – diódy sa rozsvecujú postupne podľa vstupného napätia. Bodový režim – svieti vždy iba jedna dióda. Prepínanie medzi týmito módmi je možné prepojkou JP2. Otvorená – bodový, prepojená – stĺpcový mód.

Vstupný signál z výstupu zosilňovača je privedený cez konektory JP3 (pravý) a JP4 (ľavý) na delič vstupného napätia. Posledná dióda L10 zasvieti, keď sa vstupné napätie (pin 5) bude rovnať Uref. V tomto zapojení sú použité hodnoty rezistorov R3 a R4 (R7, R8) pre indikovanie výstupného výkonu 50W pre 8Ω reproduktor. Skúsenejší môžu použiť pre presnejšie zobrazovanie miesto rezistora R3 (R7) odporový trimer a nastaviť si presnú deliacu hodnotu. R3 môžeme vypočítať podľa vzťahu:

R_3=R_4*(sqrt{P*Z_Repro}-U_ref)/U_ref

Kde P je maximálný výkon na výstupe zosilňovača, Zrepro je impedancia pripojenej záťaže (reproduktor), Uref je referenčné napätie vypočítané vyššie. Predpokladajme, že rezistor R4 bude mať pevnú hodnotu 10k. V tabuľke sú uvedené hodnoty rezistorov (zaokrúhlené k najbližšej hodnote v rade) pre niektoré výkony a záťaž. Pre meranie výkonov menších ako cca 30W je potrebné zmeniť aj referenčné napätie pomocou rezistorov R2, R1.

Výstupný výkon R3
200 27k 18k
150 22k 13k
100 18k 9k1
50 9k1 3k6

Napájanie celého indikátora je privedené na konektor JP1 a je regulované obvodom IC1. Predpokladá sa, že napájacie napätie sa bude odoberať z napájacieho napätia pre zosilňovač. V prípade, že vstupné napätie bude vyššie ako 16-18 V, môže sa napäťový stabilizátor prehrievať. V tomto prípade je doporučený primeraný chladič, prípadne zníženie napájacieho napätia predradeným rezistorom.

Schéma zapojenia

indikator1

Plošný spoj a rozloženie súčiastok:

indikator-dps

Príloha
Uverejnené v Rôzne projekty Označené s: ,